وضعیت: در حالِ…

فوریه 17, 2023

وضعیت: درحالِ...
Click Here
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

About Gallery :

در شرایط  شوک و ابهام، زمان به گونه ای دیگر میگذرد. چنان سریع که موج های وحشت و اندوه پی در پی میربایدمان و چنان کند که گویی هرگز چیزی به نقطه پایان نمی رسد.

ذهن نقاش چگونه میخواهد لحظه ای را منجمد کند تا وضعیت در حال گذار را دریابد؟ ذهن نقاش چگونه شرایط مغشوش جدید را درمی یابد؟

 

خیابان شریعتی، خیابان ماهروزاده، شماره 11، 30-32 49 72 22 (21) 98+

خیابان شریعتی، خیابان ماهروزاده، شماره 11،
30-32 49 72 22 (21) 98+

Copyright 2020 © Marketgram Team

Copyright 2020 © Marketgram Team