سه گانه/ شماره هشت

جولای 29, 2022

Slide Heading
Click Here
Previous
Next

About Gallery :

سهگانه مجموعه‌ای از نمایشگاه‌های گروهی است که هر بار با حضور سه هنرمند برگزار می‌گردد. نظر به طراحی و فضای داخلی گالری، سه بخش مجزا برای به نمایش گذاشتن آثار در گالری مشخص شده است و  هر هنرمند مجموعه‌ای از آثارش را با استیتمنت خود در یکی از این بخش‌ها به نمایش می‌گذارد. سهگانه برای دیدن مجموعه‌های کوچک‌تر یا متفاوت‌تر از کارهای هنرمندان فرصت مناسبی است

Copyright 2020 © Marketgram Team

No.11, Mahroozadeh str, Shariati ave,
+98 (21) 22 72 49 30-32

No.11, Mahroozadeh str, Shariati ave, +98 (21) 22 72 49 30-32

No.11, Mahroozadeh str, Shariati ave,
+98 (21) 22 72 49 30-32

Copyright 2020 © Marketgram Team