سه مقدس

آگوست 25, 2023

Click Here
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

About Gallery :

موجوداتی از گذشته و آینده در زمان حال، گاه به شکل انسان/حیوان یا موجودات فراواقعی با قدرت جادویی؛ آنها که از حقیقت دوری گزیدند و پای در رکاب فراواقعیت گذاشتند تا به اسطورهای بدل گردند. این مجال مقدس به شکل آخرزمانی فرآیندی است از فرش به عرش؛

“چون حقیقت ندیدند ره افسانه زدند”

خیابان شریعتی، خیابان ماهروزاده، شماره 11، 30-32 49 72 22 (21) 98+

خیابان شریعتی، خیابان ماهروزاده، شماره 11،
30-32 49 72 22 (21) 98+

Copyright 2020 © Marketgram Team

Copyright 2020 © Marketgram Team