تامای

می 26, 2023

اینجا کلیک کنید
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

About Gallery :

کدامین ماست که که در کار خود، هر آن‌چه که باشد، آرزو نکرده که رها باشد؟ دور از داوری‌ها و نگرانی از داوری‌ها بایستد، بی‌توجه به قواعد و رسومات کاری انجام دهد، آزادانه بگوید، یله باشد و هر آنچه در تصور اکنون‌ش می‌گنجد و می‌نگجد از تخیل را به‌کار برد.
 
کدامین ماست که چنین آرزویی نداشته باشد؟
 
ذهن کودک از این قیدها و بندها رها است. هنوز حتا به این صرافت نیافتاده که «آیا من برای جهان کافی ام؟». هنوز چطور دیدن را به ذهنش پینه نکرده اند. هنوز گرفتار «بت بازار» و «بت غار» و «بت نمایش»* نگشته، هنوز شگفتی‌ها حتا برای بار هزارم او را شگفت‌زده می‌کند و هنوز خلاقیت او را نترسانیده است. 
رنگ، فرم و تکنیک همه در خدمت اویند؛ بی‌هراس از داوری و این رهایی است که او را «پادشاه وقت خویش»** ساخته. 
این است که نقاشان دوران‌سازی چون پیکاسو، دالی، کله، کاندینسکی و ونگوگ نقاشی کودکان را  دنبال می‌کردند و از کودکان می‌آموختند. این است که برای نقاش دیدن نقاشی کودکان موهبت است. 
 
*سه بت از بت‌های چهارگانه فرانسیس بیکن فیلسوف که از موانع درست اندیشیدن اند.
**وامی از شاهرخ مسکوب

خیابان شریعتی، خیابان ماهروزاده، شماره 11، 30-32 49 72 22 (21) 98+

خیابان شریعتی، خیابان ماهروزاده، شماره 11،
30-32 49 72 22 (21) 98+

Copyright 2020 © Marketgram Team

Copyright 2020 © Marketgram Team