ابژه انتقالی

سپتامبر 9, 2022

ابژه انتقالی
اینجا کلیک کنید
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

About Gallery :

ابژه انتقالی به شیئی که واسطه ای برای شکل گیری جهانی سوم است اطلاق میشود. این جهان مرز میان فانتزی و واقعیت را میشکند و در مکانی میان این دو جای می گیرد. در رابطه مخاطب با رسانه نیز این ابژه انتقالی است که مخاطب را از درگیری های روزمره اش میرهاند و وارد دنیای تخیلاتش  میکند.

خیابان شریعتی، خیابان ماهروزاده، شماره 11، 30-32 49 72 22 (21) 98+

خیابان شریعتی، خیابان ماهروزاده، شماره 11،
30-32 49 72 22 (21) 98+

Copyright 2020 © Marketgram Team

Copyright 2020 © Marketgram Team